Math Funkcje
PHP Manual

floor

(PHP 4, PHP 5)

floorZaokrągla ułamki w dół

Opis

float floor ( float $liczba )

Zwraca najbliższą liczbę całkowitą, mniejszą lub równą podanemu arumentowi liczba. Zwracana przez funkcję floor() wartość jest nadal typu float ponieważ zakres tego typu jest zwykle większy niż zakres typu integer.

Przykład #1 przykład zastosowania floor()

<?php
echo floor(4.3);   // 4
echo floor(9.999); // 9
echo floor(-3.14); // -4
?>

Patrz także: ceil() i round().


Math Funkcje
PHP Manual