String Funkcje
PHP Manual

number_format

(PHP 4, PHP 5)

number_formatFormatuje liczbę według szablonu

Opis

string number_format ( float $liczba [, int $miejsc_dziesiętnych [, string $przecinek_dziesiętny ]], string $separator_tysięcy )

Funkcja number_format() zwraca sformatowaną liczbę liczba według podanych argumentów. Ta funkcja przyjmuje jeden, dwa lub cztery argumenty (nie trzy):

Jeśli podany jest tylko jeden argument, liczba zostanie sformatowana bez miejsc dziesiętnych ale z przecinkiem (",") pomiędzy każdą grupą tysięcy.

Jeśli podane są dwa argumenty, liczba będzie sformatowana z miejsc_dziesiętnych, z kropką (".") w charakterze przecinka dziesiętnego i przecinkiem (",") pomiędzy każdą grupą tysięcy.

Kiedy wszystkie cztery parametry są podane, liczba będzie sformatowana z miejsc_dziesiętnych, z przecinek_dziesiętny zamiast kropki (".") i separator_tysięcy pomiędzy każdą grupą tysięcy.

Informacja:

Tylko pierwszy znak z separator_tysięcy jest wykorzystywany. Na przykład, jeśli użyjesz foo jako separatora, to z liczby 1000 funkcja zwróci 1f000.

Przykład #1 number_format() - przykłady

W polskiej notacji liczbowej używa się przecinka (",") jako przecinka dziesiętnego i spacji (" ") jako separatora tysięcy. W PHP można to zrobić tak:

<?php

    $liczba 
1234.56;

    
// notacja angielska (domyślna)
    
$notacja_angielska number_format($liczba);
    
// 1,234.56

    // notacja polska
    
$notacja_polska number_format($liczba2','' ');
    
// 1 234,56

    
$number 1234.5678;

    
// notacja angielska bez separatora tysięcy
    
$notacja_angielska number_format($liczba2'.''');
    
// 1234.57

?>

Patrz także: money_format(), sprintf(), printf() i sscanf().


String Funkcje
PHP Manual